Welke persoonsgegevens verzamelen we?

 Onze praktijk verzamelt van haar patiënten onderstaande persoonsgegevens:

  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Burgerservicenummer
  • Wie is de behandelend huisarts
  • Verzekeraar
  • Medische gegevens

Waarvoor verzamelen we persoonsgegevens?

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houdt uw therapeut een registratie van uw medische en administratieve gegevens bij in een elektronisch dossier. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (v/h Wet Bescherming Persoonsgegevens) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Uitsluitend indien daarvoor uw schriftelijke toestemming is verleend worden patiëntgegevens aan derden verstrekt (letselschadespecialisten, arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen, e.d.).

Er wordt uitsluitend door de behandelend fysiotherapeut gerapporteerd aan de verwijzend specialist of huisarts. Indien u middels DTF onder behandeling bent wordt er na uw mondelinge/schriftelijke toestemming gerapporteerd aan uw huisarts.

De paramedische verwijzingen worden 15 jaar tot na de laatste behandeldatum beveiligd digitaal opgeslagen.

Onze praktijk verstuurt aan haar patiënten een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Deze bevat informatie over de praktijk, fysiotherapie in het algemeen en over de zorg in Nederland.

Wie heeft toegang tot persoonsgegevens?

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de patiëntgegevens die opgenomen zijn in uw dossier. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze betrokken personen hebben een geheimhoudingsplicht.

De door ons zorgvuldig gekozen partners en beheerders van onze digitale media, zoals e-mailverkeer, website, nieuwsbrief en praktijksoftware hebben eveneens geheimhoudingsplicht voor zover zij kennis hebben van gegevens uit het patiëntendossier en andere persoonsgegevens.

Uw behandelend therapeut zal zorg dragen dat uw gegevens niet zichtbaar zullen zijn voor derden. Medewerkers van onze praktijk vergrendelen hun computer indien zij de behandelkamer verlaten.

Het is de patiënt en de bezoekers niet toegestaan om de PC/laptop van de therapeut te bedienen.

De praktijkeigenaar houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens, die over u zijn vastgelegd, in te zien en het recht op een afschrift van uw patiëntdossier. Alleen gegevens, die te maken hebben met de behandeling, worden in het elektronisch patiëntdossier opgeslagen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd dan kunt u de behandeld fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat dan stellen wij het zeer op prijs dat u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, aan ons kenbaar maakt.